Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST   Trắc nghiệm – Phần 1 Câu 2. Trong những luận điểm sau đây nói về chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với Việt Nam, luận điểm nào là sai? Chia Việt Nam ra … Đọc tiếpTrắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trắc nghiệm Địa lí kinh tế

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST Trắc nghiệm điền khuyết Câu 1. Số lượng các hoạt động kinh tế/đơn vị diện tích được gọi là mật độ kinh tế Câu 2. Phật giáo phân chia thành các nhánh chính là: Đại thừa, Tiểu thừa và Mật tông. Câu 3. … Đọc tiếpTrắc nghiệm Địa lí kinh tế