Trắc nghiệm Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST   Trắc nghiệm – Phần 1 Câu 1. Trong những luận điểm sau đây nói về “Hoàn cảnh quốc tế cuổi thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX đã tác động tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt… Read More »

Trắc nghiệm Địa lí kinh tế

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ KINH TẾ CÓ ĐÁP ÁN + ONLINE TEST Trắc nghiệm điền khuyết Câu 1. Số lượng các hoạt động kinh tế/đơn vị diện tích được gọi là mật độ kinh tế Câu 2. Phật giáo phân chia thành các nhánh chính là: Đại thừa, Tiểu thừa và Mật tông. Câu 3. Toàn cầu hoá… Read More »