TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 4

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong các luận điểm sau đây, luận điểm nào sai?

 
 
 
 

Câu 2. Luận điểm nào sau đây là luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

 
 
 
 

Câu 3. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Câu 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 5. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 6. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 7. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Câu 8. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 9. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 10. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 11. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 12. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 13. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 14. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 15. Giới hạn từ 00C đến 99,90C được gọi là gì trong quy luật lượng – chất?

 
 
 
 

Câu 16. Khi nước chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí tại 1000C được gọi là gì trong quy luật lượng –  chất?

 
 
 
 

Câu 17. Trong mối quan hệ nhất định, cái gì xác định sự vật?

 
 
 
 

Câu 18. Tính quy định nói lên sự vật trong một mối quan hệ nhất định đó, gọi là gì?

 
 
 
 

Câu 19. Tính quy định nói lên quy mô trình độ phát triển của sự vật được gọi là gì?

 
 
 
 

Câu 20. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 21. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 22. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là đúng?

 
 
 
 

Câu 23. Trong hoạt động thực tiễn sai lầm của sự chủ quan, nóng vội là do không tôn trọng quy luật nào?

 
 
 

Câu 24. Trong hoạt động thực tiễn sai lầm của trì trệ, bảo thủ là do không tôn trọng quy luật nào của phép biện chứng duy vật?

 
 
 

Câu 25. Theo V.I.Lênin, quy luật mâu thuẫn có vị trí như thế nào trong phép biện chứng duy vật?

 
 
 

Câu 26. Trong lý luận về mâu thuẫn, người ta gọi hai cực dương và âm của thanh nam châm là gì?

 
 
 
 

Câu 27. Trong lý luận về mâu thuẫn, người ta gọi quá trình đồng hóa và dị hóa trong cơ thể sống là gì?

 
 
 
 

Câu 28. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 29. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng các mặt đối lập do đâu mà có?

 
 
 
 

Câu 30. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 4)
5 (100%) 2 vote[s]

Gửi phản hồi