TRẮC NGHIỆM

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LENIN

PHẦN 6

Hoàn thành tất cả các câu hỏi và bấm nút “Hoàn thành” để xem kết quả.
Mình để file kèm đáp án ở trang hiển thị kết quả cho bạn nào có nhu cầu in ấn nhé!
Good luck!

Câu 1. “Từ trực quan sinh động và đến tư duy trìu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn, đó là con đường biện chứng của nhận thức chân lý, nhận thức thực tại khách quan”. Luận điểm trên là của ai và thuộc trường phái triết học nào?

 
 
 
 

Câu 2. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 3. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai?

 
 
 
 

Câu 4. Nếu trong hoạt động thực tiễn mà không coi trọng lý luận thì sẽ thế nào?

 
 
 
 

Câu 5. Trình độ lực lượng sản xuất thể hiện ở:

 
 
 
 

Câu 6. Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các hình thái kinh tế –  xã hội là:

 
 
 
 

Câu 7. Cái cối xay quay bằng tay đưa lại xã hội có lãnh chúa phong kiến, cái cối xay chạy bằng máy hơi nước đưa lại xã hội có nhà tư bản công nghiệp. Ví dụ nói đến sự phát triển của yếu tố nào?

 
 
 
 

Câu 8. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển xã hội?

 
 
 
 

Câu 9. Yếu tố nào là yếu tố cơ bản nhất quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội?

 
 
 
 

Câu 10. Tư liệu sản xuất bao gồm:

 
 
 
 

Câu 11. Tiêu chuẩn khách quan để phân biệt các chế độ xã hội trong lịch sử:

 
 
 
 

Câu 12. Yếu tố cách mạng nhất trong lịch sử sản xuất là gì?

 
 
 
 

Câu 13. Trong quan hệ sản xuất, quan hệ nào giữ vai trò quyết định?

 
 
 
 

Câu 14. Khuynh hướng của sản xuất là không ngừng biến đổi phát triển. Sự biến đổi đó bao giờ cũng bắt đầu từ:

 
 
 
 

Câu 15. Thực chất của quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng:

 
 
 
 

Câu 16. Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội là phạm trù được áp dụng:

 
 
 
 

Câu 17. Quan hệ sản xuất bao gồm những mặt cơ bản sau đây. Hãy chỉ ra một yếu tố viết sai.

 
 
 
 

Câu 18. Sự hình thành, biến đổi và phát triển của quan hệ sản xuất được quyết định bởi:

 
 
 
 

Câu 19. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ sản xuất và tính chất của lực lượng sản xuất là quy luật… của sự phát triển xã hội.

 
 
 
 

Câu 20. Theo C.Mác và Ph. Ăngghen thì quá trình thay thế các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phụ thuộc vào:

 
 
 
 

Câu 21. Bản chất của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là gì?

 
 
 
 

Câu 22. Cơ sở hạ tầng của xã hội là:

 
 
 
 

Câu 23. Kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm:

 
 
 
 

Câu 24. Trong 3 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào giữ vai trò chi phối các đặc trưng khác?

 
 
 
 

Câu 25. Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế – xã hội nào?

 
 
 
 

Câu 26. Đấu tranh giai cấp, xét đến cùng là nhằm:

 
 
 
 

Câu 27. Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp là do:

 
 
 
 

Câu 28. Bản chất con người được quyết định bởi:

 
 
 
 

Câu 29. Lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử là:

 
 
 
 

Câu 30. Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp xét đến cùng là do:

 
 
 
 

Trắc nghiệm Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lenin (Phần 6)
5 (100%) 2 vote[s]

Gửi phản hồi